Previous Image
Next Image

info heading

info content


Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden “Van Leeuwen Praktijk” te Lage Zwaluwe:

De Praktijk voor eerstelijnspsychologie van Mevr. L.C. van Leeuwen werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Deze zijn als volgt:

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
  2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met met enig beroep op verrekening.
  3. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
  4. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 113,45.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Aanvullende voorwaarden:

  • Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult in rekening gebracht. Meer info
  • Indien de betaling niet tijdig, binnen de op de factuur vermelde termijn ontvangen is, ontvangt de cliënt de eerste aanmaning kosteloos. Voor volgende aanmaningen worden de administratieve kosten in rekening gebracht, namelijk € 6,- per aanmaning.
  • Indien de betalingstermijn is overschreden, of in het geval er meerdere nota’s nog niet betaald zijn, dan worden ingeplande vervolgafspraken geannuleerd. Vervolgafspraken kunnen weer ingepland worden als de betalingen zijn gedaan.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw ziektekostenverzekering hanteert.
Print deze pagina