Levenstestament

Wat regel ik met een levenstestament?In een levenstestament staan uw wensen voor de situatie waarin u zelf door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.Verschil levenstestament – volmacht
In een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen laten opnemen. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.
In een levenstestament:wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;
legt u gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt;
geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.
Taken vertrouwenspersoon
U kunt helemaal zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:

het regelen van de dagelijkse leiding van uw onderneming en de belangrijkste beleidslijnen;
het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
de meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);
de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; de benodigde inlogcodes en wachtwoorden om deze zaken te kunnen regelen;
specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier;
het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Wie geeft u het vertrouwen?
Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Meerdere vertrouwenspersonen
Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen. Het is ook mogelijk dat deze vertrouwenspersoon of -personen zijn/hun uitgaven moet(en) verantwoorden, bijvoorbeeld aan de notaris.

 

U kunt, in plaats van aan één persoon, twee of meer personen samen een volmacht geven. Zij kunnen dan dus alleen gezamenlijk van de volmacht gebruikmaken. Dit verkleint het risico op onregelmatigheden.
U kunt de volmacht beperken tot bepaalde handelingen.
U kunt een toezichthouder benoemen die toezicht houdt op de uitvoering door de gevolmachtigde(n). Dit kan een notaris zijn.
U kunt in de akte laten opnemen dat de volmacht pas in werking treedt vanaf het moment dat door een arts is verklaard dat u niet meer in staat bent uw belangen op een juiste wijze te behartigen en/of uw wil te bepalen. De volmacht treedt pas in werking als er een medische verklaring is.
U kunt een zorgvuldige formulering opnemen voor het doen van schenkingen. Zo kunt u in de volmacht expliciet laten opnemen wanneer er meerdere gevolmachtigden zijn, dat de zij schenkingen mogen doen, maar dan alleen als ze gezamenlijk handelen.
Overige tips
Naast de volmacht kunt u ook heel praktisch te werk gaan. Denk bijvoorbeeld aan een aparte huishoudrekening naast uw eigen bankrekening. Naar deze huishoudrekening wordt maandelijks een bepaald bedrag overgemaakt, dat bijvoorbeeld door de mantelzorger gebruikt kan worden voor de boodschappen. Een hoger bedrag opnemen, is niet mogelijk. Zo houdt u zelf de regie in handen.

Denk goed na voordat u een en/of-bankrekening opent met iemand anders dan uw partner. Die ander kan dan namelijk zonder uw toestemming of medeweten geld opnemen van zowel uw bankrekening als de bijhorende spaarrekening.

Lydies wensen

 

Als ik nier meer wilsbekwaam ben, wil ik dat Patrick mijn onderneming en rekeningen beheert, als Gerda niet meer leeft of niet wilsbekwaam zou zijn.

Als er geen verwachting is dat ik ooit weer het bedrijf Amerweb kan werken, dan mag Patrick dit bedrijf naar zijn idee beheren en als zijn eigendom beschouwen.

Voor het beheer van het geld , gelden mij testamentwensen, zie dat kopje. Ik wil zelf absoluut niets tekort komen, uitgaven ten behoeve van mijzelf moeten dus gedaan worden. Vooral tbv verzoeging, verpleging en woongenot.

Ik wil dat de gevolmachtigde verantwoording aflegd bij een toezichthouder. Ik benoem Alex Havermans als toezichthouder, van kantoor Havermans in Lage Zwaluwe. Die verantwoording dient jaarlijks te gebeuren, of vaker als de toezichthouder dat van belang acht.

Het verkopen van mijn huis mag hij dan ook doen, alsmede belastingaangiftes.

Bij tijdelijke niet wilsbekwaam zijn

Als de verwachting is dat het een tijdelijk iets is, dan wil ik ook graag dat hij dat gaat beheren, en dat hij daarbij een marktconform tarief rekent, en uren bijhoudt, daar wordt hij dan voor betaald. Wellicht is het handigste dan dat Lars van onlineart ervoor ingehuurd gaat worden, zie verder bij bedrijf de uitwerkingen.

Voor de praktijk , zie ook de uitwerking aldaar.

Verzorging/ verpleging

k wil dat ik een goede verzorging krijg, daar mogen mijn financiele middelen ruim voor aangewend worden. D Ik zou graag thuis willen blijven wonen, desnoods met heel veel persoonlijke verzorging, desnoods inwonend in mijn huis. Als dat echt niet meer kan, dan graag een woonruimte of verblijfsruimte met veel uitzicht, lommerrijk en ruim. Dat mag best veel kosten. Dan weet ik waar ik voor gewerkt heb.

Euthanasie/ Behandelverbod

Ik wil absoluut euthanasie, zie mijn euthanasieverklaring voor onder welke omstandigheden ik dat wil. Ik ben al heel lang lid van de vereniging daarvan. Ik wil geen levensverlengende behandeling, of reanimatie.

Onderneming

Zie de info onder de kopjes

Lydies wensen