Previous Image
Next Image

info heading

info content


Omgaan en uitspreken van irritaties

Als er vaak sprake is van discussie of irritaties lopen op, dan is de eerste stap om bij je zelf na te gaan of je geen gedachtefout gemaakt hebt   (lees ook hier)

Gedachtefout als je je boos (boos, gefrustreerd, onbegrepen ed.) voelt

Als je boos bent, heb je altijd gedacht ‘Die ander MOET dat niet doen’ , of ‘Die ander MOET dat op mijn manier doen”. Je zult hier vast de  gedachtefout ‘Moeten’ in herkennen. Moeten: je legt jezelf en anderen eisen op, terwijl het meestal om keuzes gaat!

De rationele gedachte is hier dan ook:

Die ander bepaalt zelf wat hij/zij doet. Hij/zij moet helemaal niets. Ik heb daar niets over te zeggen. Ik kan daarover besluiten om dat niet erg te vinden. En als ik besluit om dat toch erg vervelend te vinden, dan kan ik de ander alleen vriendelijk/dringend verzoeken om het anders te doen. In dat geval

Procedure
De ene partner wordt hier ‘A’ genoemd en de andere ‘B’.

Op een vooraf afgesproken moment van de dag vindt het A-B-A gesprek plaats Het is steeds duidelijk wie de verantwoordelijkheid zal nemen voor de start van de gesprekken.Na de start van het A-B-A gesprek mogen geen nieuwe punten aan de lijsten worden toegevoegd. Zonodig kunnen punten die opgeroepen worden door het A-B-A gesprek zelf, genoteerd worden voor het gesprek van de daarop volgende keer.

A-B-A
De geen die start (A) beschrijft zijn/haar eerste notitie.
B luistert zo goed mogelijk naar de irritatie van A en probeert daarbij in de huid van A te kruipen. B geeft een samenvatting van de woorden van A.
A laat merken of de samenvatting wat hem/haar betreft klopt of niet. Zo ja dan is het eerste punt daarmee afgehandeld en gaat A verder met het volgende punt.
Zo niet dan herhaalt A zijn/haar oorspronkelijke punt. Als B het verhaal in tweede lezing nog niet goed heeft samengevat dan gaat A toch verder met het volgende punt. Het punt dat niet bevredigend is samengevat kan de volgende dag e.v.t. opnieuw ingebracht worden.
A werkt zo alle punten af.
Vervolgens wisselen de rollen, B wordt A
N.B. Er wordt niet gediscussieerd over de punten.