Previous Image
Next Image

info heading

info content


Tarieven 2019

Print deze pagina

Tarieven en vergoeding 2019   (klik hier naar de tarieven van 2018)

NB: Cliënten die patiënt zijn bij de praktijk van De Ligne uit Made, De Hoek uit Zevenbergschen Hoek en Onder de Toren uit Terheijden kunnen hier meer info vinden, zij ontvangen meestal geen factuur, daar deze praktijken meedoen aan de Pilot Basis GGZ via Zorroo (Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken). Lees meer.

Vanaf 2014 wordt niet alle psychologische zorg meer vergoed. Alleen als er sprake is van een psychische stoornis. Is er sprake van verzekerde zorg dan is verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin verwezen wordt naar de Basis GGz met een vermoeden van een DSM stoornis. De maximum tarieven voor de verzekerde zorg zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten) en zorgvraag wordt één van de volgende prestaties bij u in rekening gebracht:  kort (€505), middel(€864),  intensief (€1356). U krijgt altijd een voorschotnota van €101 per consult, dat verrekend wordt met de eindnota die u aan uw verzekering kunt doorsturen. Daarnaast is er nog een tarief voor een onvolledig behandeltraject (€202) als de behandeling na 1 of 2 gesprekken wordt beëindigd.
Is er geen sprake van verzekerde zorg dan krijgt u een nota van € 101 per consult. Dat tarief is ook van toepassing voor mensen die ervoor kiezen om – ondanks dat er sprake is van verzekerde zorg – de behandeling zelf te betalen. Zie deze tabel.

 

 

 

 

 

NB: Bel tijdig af! Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, u krijgt zelf de rekening die u – het liefst via een machtiging voor automatische incasso – aan mij betaalt. Bij verzekerde zorg kunt u een deel van de factuur van uw zorgverzekeraar terugkrijgen. Informeer bij uw zorgverzekeraar. U heeft een eigen risico in 2019 van 385 euro.

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan een werkdag van 24 uur van te voren af. Belt u niet of te laat, dan moet u de gereserveerde tijd wel betalen. U krijgt dan een nota voor ‘niet nagekomen afspraak’.

Download hier het inschrijfformulier met een samenvatting van de belangrijkste informatie

Toelichting op de diverse pakketten.

Volgens de wet is er een lijstje van diagnoses waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. De tarieven daarvoor moeten volgens de wet in de vorm van een prestatie (deze worden prestatie BK, BM, of BI genoemd) worden afgerekend, de indicatie is afhankelijk van de zorgzwaarte. De prestaties ‘kort’, ‘middel’ en intensief’ verschillen in duur van de behandeling. Zo is de gemiddelde behandeltijd (soms is het korter of langer) voor de prestatie ‘kort’ ca. 300 minuten, voor ‘middel’ ca. 500 minuten en voor ‘intensief’  ca. 750 minuten. U betaalt altijd de gehele prestatie welke ingezet wordt, ook al maakt u dat misschien niet helemaal op. Soms kunt u er iets overheen gaan. Uw verzekeraar vergoedt een deel van deze prestatie (uw behandeling dus). Als uw probleem niet onder een gediagnosticeerde DSM stoornis valt, dan kunt u gewoon per gesprek betalen. Dat wordt niet vergoed. De prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Mijn praktijk heeft geen contracten afgesloten.

Wat is in het tarief inbegrepen?
Alle tijd die aan uw behandeling besteed wordt is in dit tarief opgenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (consult) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie, rapportage, overleg met huisarts, voorbereiding, verslaglegging, uitwerken testen e.d) . (De verhouding tussen directe en indirecte tijd is bij mij doorgaans 75%-25%. Een gesprek duurt doorgaans 45 minuten (directe tijd), waarbij dan een tijdsinvestering hoort van doorgaans 15 minuten aan indirecte tijd voor dossiervorming, diagnostiek, administratie ed. van 15 minuten). De wettelijk vastgestelde WMG-tarieven zijn daar naar teruggerekend. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor zal er altijd meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.  Het totaal van het aantal minuten uit de bovenstaande tabel is de combinatie van directe en indirecte tijd.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht Verzekerde Zorg 2019

Waarom sluit ik geen contracten met zorgverzekeraars?

Ik heb geen contracten omdat ik uitdrukkelijk onafhankelijk wil werken, en niet gebonden wil zijn aan eisen die zorgverzekeraars stellen. Ik ben van mening dat de zorgverzekeraars veel te veel macht willen hebben, en het economische belang voorop stellen in plaats van kwaliteit en goede zorg. Ik stel goede zorg voorop en wil u een zo’n goed mogelijke behandeling kunnen bieden, zonder gebonden te zijn aan eisen die in een contract door de zorgverzekeraar gesteld worden.

In de geestelijke gezondheidszorg zijn economische overwegingen steeds meer bepalend geworden. Zo bepalend dat er voor de inhoud van het vak steeds minder ruimte is. Om misverstanden te voorkomen: ik ben een groot voorstander van kostenbewust werken. Als zorgverlener neem ik mijn verantwoording om zo goed mogelijke zorg te leveren op de meest efficiënte wijze. Ik ben echter van mening dat niet de zorgverzekeraar kan bepalen hoe uw zorg er uit moet zien.

Zonder contracten ben ik vrij om cliënten aan te nemen, ik ben niet gebonden aan een omzetplafond, ik hoef uw behandeling niet korter te maken dan nodig is. Ik kan zo vasthouden aan mijn professionele zelfstandigheid en geheimhoudingsplicht en uw recht op privacy zodoende optimaal garanderen.

Zorgverzekeraars zullen u mogelijk wijzen op de psychologen die bij hun onder contract staan. Meestal vertellen zij er niet bij dat de meerkosten bij een niet gecontracteerde psycholoog vaak ook uiteindelijk meevallen. U moet immers altijd het eigen risico betalen, en u heeft recht op minimaal 75% teruggave door uw zorgverzekeraar. Bij een korte behandeling is het verschil dan vaak maar +25 euro. Bij een middellange behandeling is het verschil dan ongeveer +100 euro.

Verder is het zo dat psychologen die zonder contracten kunnen werken concurreren op kwaliteit, en niet op geld. Zij hebben vaak een uitstekende kwaliteit. Zij kunnen immers het hoofd boven water houden, omdat zij bekend staan als kwalitatief goede psychologen. Zie ook de beoordeling over mij op Zorgkaart Nederland. In 2018 was dat een 9.4.

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie www.zorgvoorkwaliteit.nu en www.contractvrijepsycholoog.nl .

 

Wettelijke kaders NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit)

Beleidsregel Generalistische basis GGZ 2017
Informatie van het Nederlands Instituut Psychologen over de tarieven

Tarieven Basis ggz