Previous Image
Next Image

info heading

info content


Uw privacy

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel!

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. In de WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) is dat wettelijk vastgelegd. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming. et beroepsgeheim is de basis van mijn werk. Alleen als de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft deel ik informatie, situaties waarin het de cliënt ten goede komt. Ik ben echter wettelijk verplicht inzage aan derden te geven cq. gegevens over u aan derden te leveren. Uw privacy is mijns inziens uw fundamenteel recht. U heeft er dus recht op om dat niet te willen. Door een privacy-verklaring in te vullen, kunt u daar bezwaar tegen maken. Download deze hier

Als eerstelijnspraktijk stel ik samenwerking met huisartsen erg op prijs. Gewoonlijk zend ik aan het einde van de hulpverlening een beknopte rapportage aan de huisarts, maar alleen indien u toestemming gegeven heeft uw huisarts te informeren.

De rekening en uw privacy

Bij het factureren van verzekerde zorg zijn psychologen verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen die voor de BGGGZ gesteld zijn, bv. eisen door het College van Zorgverzekeraars (CVZ) en de WMG (Wet marktordening gezondheidszorg). Eén van de eisen is het aanleveren van een MDS (minimale dataset curatieve GGZ – lees meer hieronder). Daarnaast heb ik als zorgaanbieder de verplichting om via vragenlijsten te ROM’en en gegevens aan te leveren aan SBG ten behoeve van de benchmark (zie hieronder). ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en houdt in dat het verloop van uw klachten gemonitord wordt en dat dit wordt aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ. U mag daar bezwaar tegen maken. De wettelijke regels hierover hebben als uitgangspunt. “Alleen medewerkers die daadwerkelijk een behandelrelatie hebben met de patiënt, mogen toegang hebben tot de patiëntgegevens, of indien toegang nodig is voor de afwikkeling van de behandeling”.  In de privacyverklaring kunt u aangeven dat u niet wilt dat anderen toegang tot uw gegevens krijgen.

Downloaden van privacyverklaring

U kunt het bijgaande formulier hier downloaden en invullen, waarin u kunt aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van privacy-gevoelige informatie.

Alleen met zo’n formulier hoef ik uw gegevens niet aan te leveren.

Lees hier meer informatie als u wilt lezen over de regels rondom uw dossier

 

Uw dossier De wet verplicht GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten U heeft als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding Wij hebben als GZ-psychologen  een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. Wilt u toestemming aan mij verlenen om toch informatie over u te delen met bv. uw arts, bedrijfsarts of iemand anders, dan heb ik daar altijd uw schriftelijke toestemming voor nodig. Dit toestemmingsformulier kunt u downloaden, invullen en toesturen om mij die toestemming verlenen.

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Privacy en zorgverzekeraars

De reden dat wij niet gecontracteerd zijn met zorgverzekeraars is dat wij jouw privacy willen waarborgen en je gegevens niet aanleveren bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS. Wij bieden je de mogelijkheid een officiële privacyverklaring te tekenen, waardoor geen inhoudelijke of diagnostische informatie naar je verzekeringsmaatschappij mag worden gecommuniceerd en je dossier mag niet worden ingezien. Dit in tegenstelling tot wel gecontracteerde psychologenpraktijken, die verplicht zijn de gegevens aan te leveren en de privacyverklaring achterwege te laten.

Waarom is dit belangrijk voor jou?

Allereerst omdat wij geheel vrij van de zorgverzekeraar met elkaar kunnen beslissen wat de beste zorg voor jou is.

En ook niet geheel onbelangrijk, medewerkers van verzekeraars hebben geen geheimhoudingsplicht. Iedere call center medewerker die daar werkt, kan jouw gegevens inzien.