Previous Image
Next Image

info heading

info content


Uw privacy

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel!

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. In de WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) is dat wettelijk vastgelegd. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming. et beroepsgeheim is de basis van mijn werk. Alleen als de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft deel ik informatie, situaties waarin het de cliënt ten goede komt. Ik ben echter wettelijk verplicht inzage aan derden te geven cq. gegevens over u aan derden te leveren. Uw privacy is mijns inziens uw fundamenteel recht. U heeft er dus recht op om dat niet te willen. Door een privacy-verklaring in te vullen, kunt u daar bezwaar tegen maken. Download deze hier

Als eerstelijnspraktijk stel ik samenwerking met huisartsen erg op prijs. Gewoonlijk zend ik aan het einde van de hulpverlening een beknopte rapportage aan de huisarts, maar alleen indien u toestemming gegeven heeft uw huisarts te informeren.

De rekening en uw privacy

Bij het factureren van verzekerde zorg zijn psychologen verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen die voor de BGGGZ gesteld zijn, bv. eisen door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) het College van Zorgverzekeraars (CVZ) en de WMG (Wet marktordening gezondheidszorg). Hier kunt u lezen welke informatie de Nza over u wil ontvangen. Iedere call center medewerker die werkt war uw gegevens verwerkt worden, zoals uw zorgverzekeraar, kan uw gegevens inzien. De wettelijke regels hierover hebben als uitgangspunt. “Alleen medewerkers die daadwerkelijk een behandelrelatie hebben met de patiënt, mogen toegang hebben tot de patiëntgegevens, of indien toegang nodig is voor de afwikkeling van de behandeling”.  In de privacyverklaring kunt u aangeven dat u niet wilt dat anderen toegang tot uw gegevens krijgen.

Downloaden van privacyverklaring

U kunt het bijgaande formulier hier downloaden en invullen, waarin u kunt aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van privacy-gevoelige informatie.

Alleen met zo’n formulier hoef ik uw gegevens niet aan te leveren.

Uw dossier De wet verplicht GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten U heeft als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding Wij hebben als GZ-psychologen  een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. Wilt u toestemming aan mij verlenen om toch informatie over u te delen met bv. uw arts, bedrijfsarts of iemand anders, dan heb ik daar altijd uw schriftelijke toestemming voor nodig. Dit toestemmingsformulier kunt u downloaden, invullen en toesturen om mij die toestemming verlenen.

Wetgeving

Helaas komt het voor dat zorgverzekeraars wel allerlei gegevens op de factuur willen hebben, dat met een privacyverklaring niet gegeven hoeft te worden. Welke gegevens dat precies zijn, vindt u hier. Als u op deze link klikt komt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit en vindt u bij artikel 4.3 welke gegevens worden afgeschermd. Het betreft de volgende gegevens:

Artikel 4.3 Uitzondering in geval van privacybezwaren ggz
De Informatieverplichtingen als genoemd in artikel 4.1 lid 1 en artikel 4.2, lid 1 en 4, blijven in geval van ggz buiten toepassing op de in dit lid genoemde informatie-elementen. Dit indien op initiatief van de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring is ondertekend overeenkomstig het Format Privacyverklaring te vinden op de NZa website. De zorgaanbieder houdt de privacyverklaring in zijn administratie en stelt die op verzoek van de zorgverzekeraar beschikbaar. Bijbehorend informatie-element is d11 Privacyverklaring actief.

Het betreft de volgende informatie-elementen:

d1. DSM-hoofdgroep;
d7. Antwoorden op HoNOS+ vragen;
d8. Input in Zorgvraagtyperingsinstrument Dynamisch;
d9. Geadviseerde zorgvraagtype;
d10. Gekozen zorgvraagtype;
d12. Wvggz-/Wzd-historie;
d13. Acute-ggz historie;
d14. Verblijfshistorie;
f1. Prestatiecodes (in aggregatie, zie GA-standaard B).

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Meer lezen

Lees hier meer over disproportionele-dataverzameling-nza-en-onterecht-data-delen

Disproportionele dataverzameling NZa en onterecht data delen